KG Kölsche Grielächer vun 1927 e.V. feiert ihre Sessionseröffnung