Et kölsche Jrundgesetz
Icon Kölsche Grielächer vun 1927 e.V.
§ 1

„Et es wie et es"

Icon Kölsche Grielächer vun 1927 e.V.
§ 2

„Et kütt wie et kütt"

Icon Kölsche Grielächer vun 1927 e.V.
§ 3

„Et hätt noch immer jot jejange"

Icon Kölsche Grielächer vun 1927 e.V.
§ 4

„Wat fott es es fott"

Icon Kölsche Grielächer vun 1927 e.V.
§ 5

„Nix bliev wie et wor"

Icon Kölsche Grielächer vun 1927 e.V.
§ 6

„Kenne mer nit, bruche mer nit, fott domet"

Icon Kölsche Grielächer vun 1927 e.V.
§ 7

„Wat wellste maache"

Icon Kölsche Grielächer vun 1927 e.V.
§ 8

„Mach et jot ävver nit ze off"

Icon Kölsche Grielächer vun 1927 e.V.
§ 9

„Wat soll dä Quatsch?"

Icon Kölsche Grielächer vun 1927 e.V.
§ 10

„Drinkste ene met ?"

Icon Kölsche Grielächer vun 1927 e.V.
§ 11

„Do laachste dech kapott"